Wie is Melchizedek?

Melchizedek is een LiefdesVorst van Gerechtigheid en Vrede.

We weten uit de Bijbel dat hij koning was te Salem (deze plaats werd later Jeruzalem genoemd) en priester van de Allerhoogste God en hij had een ontmoeting met Abraham die zojuist zijn vijanden had overwonnen.
(Genesis 14:18-21)

Brood en wijn
Melchizedek bracht Abraham brood en wijn. Brood staat symbool voor het licht, de wijsheid en wijn voor de liefde.

Zonder vader, zonder moeder
Een andere passage in de Bijbel die spreekt over Melchizedek is in de brief van Paulus aan de Hebreeën (7:3):
‘Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging (van zijn naam): koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merk dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit’.

Hierdoor weten we dus dat hij niet op de menselijke manier geschapen is. In deze brief staat ook dat hij priester blijft voor altoos, dat betekent dus dat hij onafgebroken priester blijft voor altijd.

Melchizedek-Zonen
Melchizedek behoort tot een orde van schitterende en lumineuze lichtwezens; de Melchizedek Zonen, die niet tot het menselijk ras behoren en ook niet tot bijvoorbeeld de engelenorden, maar een geheel eigen orde zijn. God heeft vele orden en lichtwezens gecreëerd en de Melchizedeks zijn daar één van.

Het zijn zeer liefdevolle, wijze en machtige wezens die overal in het universum aan het werk zijn om het licht, de liefde en de vrede van God te verspreiden en zij handelen altijd in overeenstemming met de goddelijke bedoeling en de plannen die God heeft met een bepaald universum en bepaalde planeten.

De Melchizedeks bezitten alle macht, ze hebben de macht over de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, en over de materie. Ze bezitten alle kennis, hebben macht over het Woord en over goed en kwaad. Ze maken geen deel uit van de duale werelden, maar leven in de werelden van Eenheid en Vrede.

De Melchizedek van onze aarde
Alhoewel er meerdere Melchizedeks over de aarde waken is er één Melchizedek die een speciale taak toegewezen heeft gekregen. Een subliem wezen, een vertegenwoordiger van God, die eeuwigdurend aanwezig is voor de aarde.

Zijn naam is Machiventa Melchizedek en hij was ongeveer 4000 jaar geleden in menselijke vorm op aarde, ten tijde van Abraham, om een basis te leggen voor het geloof in de ene ware God en om tevens de mensen voor te bereiden op de komst van nog een Zoon van God, die echter uit een vrouw zou worden geboren.
Machiventa Melchizedek waakt over de evolutie van de mensheid en leidt de mensheid in overeenstemming met de plannen die God heeft met ons. Melchizedek is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van God op aarde. Hij neemt de beslissingen en verantwoordelijkheid betreffende de bestemming van de aarde.
Melchizedek heeft het vermogen om de orde te herstellen en om de mensen terug te leiden op hun weg naar God.
Melchizedek werkt graag samen met Christus, de Serafijnen, andere engelenorden, lichtmeesters en natuurwezens.

Tot nog toe heeft Melchizedek altijd in het verborgene gewerkt en zich slechts aan enkelingen geopenbaard. Vaak heeft hij zich alleen bezig gehouden met de allergrootste ingewijden, om hun in te wijden en te instrueren omtrent het werk dat zij op aarde mochten doen.

Melchizedek wil zich echter in deze tijd kenbaar maken aan iedereen en Hij wil er zijn voor iedereen en zijn Vrede delen met iedereen.

We leven als mensheid in een bijzondere tijd, de overgangstijd, van dualiteit naar eenheid. We mogen als mensen weer meer en meer in contact staan en samenwerken met engelen, natuurwezens, lichtmeesters en vele andere lichtwezens. Het is een cruciale tijd voor de aarde en de mens, omdat we met elkaar kunnen kiezen voor en ons kunnen laten leiden door deze liefdevolle lichtkrachten die de aarde nu overvloedig bezoeken.

Deze lichtwezens zijn bezig, samen met de mens en Moeder Aarde een nieuwe wereld te creëren. Vele mensen zien en ervaren deze nieuwe wereld al. Een nieuwe wereld waarin we zullen leven in liefde en vrede met elkaar en met de werelden van licht. Velen willen bijdragen aan deze nieuwe wereld.

Melchizedeks bijdrage is zeer belangrijk bij dit scheppingsproces van de nieuwe aarde.

Melchizedek's missie
Melchizedek zal de komende tijd een belangrijke rol vervullen bij alle veranderingen die er gaande zijn en die nog zullen plaatsvinden op aarde. Zijn missie en opdracht is om vrede te brengen onder de mensen.
Het is ons verteld dat dankzij de genade van God er meer vrede mag komen op aarde en het is de opdracht van Melchizedek om deze vrede te brengen.
Hij wil liefde doen ontwaken in de mensheid, licht in de vorm van wijsheid laten stralen, mensen terugbrengen naar God en vrede brengen onder de mensen.

“Ik schenk mijn hart van vrede aan de mensheid”